Thông Điệp Từ Vape Tricker Chuyên Nghiệp Vaustinl Về Kết Quả Khám Phổi Của Anh

Phạm Hồ Hậu
Th 6 18/11/2022

Thông Điệp Từ Vape Tricker Chuyên Nghiệp Vaustinl Về Kết Quả Khám Phổi Của Anh

Chắc hẳn các anh em đồng khói đều đã biết tới anh chàng chơi trick vape nổi tiếng Vaustinl với 6 năm kinh nghiệm chơi vape của mình. Với 1 người bình thường hút vape thì 1 người chơi trick vape chuyên nghiệp anh đã hấp thụ tinh dầu thuốc lá điện tử cả nicotine và không có nicotine gấp 6 lần bình thường. Và gần đây anh ấy đã đăng lên Instagram của mình kết quả khám phổi kèm với thông điệp của anh gửi tới cộng động.

Vaper Vaustinl Khoe X-quang PhổiVaper Vaustinl Khoe X-quang Phổi

Vaustinl nói:

Tôi vừa tới bác sỹ, anh ấy đã nói từ lần chụp x ray và scan phổi của tôi vào năm 2012 (lần mà tôi bị bệnh nên chụp) nói chung rằng phổi của tôi không có thay đổi gì đáng kể. Tôi được kiểm tra phổi khá thường xuyên theo nhiều cách khác nhau.

Việc hút tinh dầu vape có nicotine hoặc không có nicotine không phải là nguyên nhân của những cái chết hoặc các vấn đề về phổi liên quan đến “vaping”. Rất nhiều thứ có thể được “Vaping”, vì vậy khi sử dụng động từ “Vaping”, việc sử dụng nó rất quan trọng để hiểu đúng những gì đã xảy ra trong những trường hợp này.

Các sản phẩm THC ở chợ đen chứa một chất phụ gia gọi là vitamin e acetate (là một loại dầu và không thể hấp thụ trong phổi của bạn). Trong một nghiên cứu CDC về các mẫu mô phổi của những người bị bệnh, TẤT CẢ đều có vitamin E acetate. Tôi sẽ có một liên kết đến báo cáo này trong câu chuyện của mình nếu bạn muốn đọc chúng cho chính mình, điều quan trọng là phải biết sự thật kể từ khi họ báo cáo chính thức cho đến 3 tháng sau. Tinh dầu thuốc lá điện tử (là những gì tôi sử dụng) được duyệt qua một quy trình với FDA để chỉ ra thành phần nào có trong chất lỏng. Và chúng đều tan trong nước. Còn các sản phẩm tinh dầu THC chứa vitamin e acetate hoàn toàn ngược lại, phổi của bạn không thể hấp thụ dầu

X-quang này hiển thị quét phổi của tôi. Tôi đã vaping được khoảng 6 năm rồi - và bác sỹ của tôi nói rằng tôi trông thật khỏe mạnh. Vui lòng truyền bá thông điệp này. Vaping là một sản phẩm giảm tác hại của thuốc lá, giống như miếng dán nicotine hoặc kẹo cao su, v.v. (với tốc độ truyền cao hơn nhiều). Người lớn vape tinh dầu thuốc lá điện tử có hương vị và người đã từng hút thuốc lá trưởng thành đã kéo dài cuộc sống của họ thông qua sản phẩm này. Trên thực tế, hầu hết người lớn KHÔNG sử dụng chất lỏng có mùi thuốc lá vì đó là những gì họ đang cố gắng bỏ.

P.S. Tôi không nói rằng bạn nên vape hoặc nó an toàn 100% NHƯNG nó rất quan trọng để được giáo dục về mọi vấn đề liên quan, đặc biệt là khi nói đến sức khỏe của bạn.

~ Dịch từ instagram của Tricker Vaustinl ~

Kết Quả Khám Sức Khỏe Của Vaper Vaustinl

Vaper Vaustinl Chia sẻ kết quả khám sức khỏe tại Instagram

Vaustinl said:

Just visited the doc ????‍⚕️ he said since my last x ray and lung scan in 2012 (which I had because I was sick) that my lungs “overall have no significant change”. I get my lungs checked pretty often in different ways.

Vaping nicotine or non nicotine e liquid is not the cause of these deaths or lung issues related to “vaping”. Many things can be vaped, so when the verb “vaping” is used it’s important to understand what happened in these cases.

Black market THC products contained an additive called vitamin e acetate (which is an oil and can’t absorb in your lungs). In a CDC study of lung tissue samples of people who got sick, ALL had vitamin E acetate present. I will have a link to this report in my story if you’d like to read them for yourself, it’s important to know the truth since they didn’t report it officially until 3 months later. E-liquid (which is what I use) is submitted into a process with the FDA to show what ingredients are in the liquid. They dissolve in water. THC carts containing vitamin e acetate is the exact opposite, your lungs can’t absorb oil.

This X-ray displays a scan of my lungs. I have been vaping for around 6 years now - and my doc said “you look healthy“. Please spread this message. Vaping is a tobacco harm reduction product, just like nicotine patches or gum etc. (with a much higher transfer rate). Adults vape flavored e liquid and ex adult smokers extend their lives through this product. In fact, most adults DO NOT use tobacco flavored e liquid as that is what they are trying to quit.

P.S. I’m not saying that you should vape or that it’s 100% safe BUT it’s important to be educated on all matters, especially when it comes to your health.

Link instagram: https://www.instagram.com/vaustinl/

Viết bình luận của bạn