Sạc U2 MaHero

200,000đ

Veco Solo Kit

700,000đ

Smoant Cylon 218W

1,400,000đ

Bông Vape Swag

160,000đ

Thinkvape Thor TC Box Mod 200W

1,000,000đ 1,200,000đ

Coil Basic

30,000đ

Coil Clapton

50,000đ

Coil Alien

80,000đ

Coil Fused

60,000đ

Sigelei Shikra Kit 200W

1,000,000đ 1,500,000đ

Occ Smok Nord

80,000đ

Pod System Relx Kit

850,000đ 900,000đ

Nhíp Bông

50,000đ

Nhíp Sứ

100,000đ

Adapter Vinci

200,000đ

Smok Osub Baby Kit 80w

600,000đ 800,000đ

Hotcig R-AIO 80w Pod System

450,000đ 900,000đ

Vandy Vape Swell 188W Box Mod

1,500,000đ
         

Kính Bull M3

100,000đ

Digiflavor Lunar Box Mod

500,000đ 700,000đ

Occ DOTAIO

80,000đ

Vzone Graffiti 220W Box Mod

1,000,000đ 1,400,000đ

Vzone Cultura 100W Box Mod

800,000đ 1,100,000đ

Ijoy Avenger 270

1,100,000đ